فهرست دوره های همایش
نخستین کنفرانس پژوهش در روانشناسی و علوم رفتاری
برگزارکننده دانشگاه جامع علمی کاربردی
تاریخ برگزاری //
تارگاه www.bs.isdi.ir
رایانامه bs@isdi.ir
تلفن .
نشانی .
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
تاریخ ارسال مقالات
تاریخ برگزاری
//