فهرست دوره های همایش
كنفرانس ملی پژوهش های نوين حسابداری و مديريت در هزاره سوم
برگزارکننده موسسه آموزش عالی علامه خويی
تاریخ برگزاری 1396/12/10
تارگاه http://manageaccount2017.com/fa/
رایانامه .
تلفن .
نشانی کرج
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/12/8
تاریخ ارسال مقالات
1396/12/8
تاریخ برگزاری
1396/12/10