فهرست دوره های همایش
همايش ملی مطالعات ميان رشته ایی قرآن كريم
برگزارکننده دانشگاه پيام نور تهران
تاریخ برگزاری 1396/12/10
تارگاه http://www.conference.pnu.ac.ir/Tehran-Quran/
رایانامه .
تلفن .
نشانی تهران
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/12/8
تاریخ ارسال مقالات
1396/12/8
تاریخ برگزاری
1396/12/10