فهرست دوره های همایش
كنفرانس بين المللی نانو ساختارها
برگزارکننده پژوهشكده علوم و فناوری نانوی دانشگاه صنعتی شريف
تاریخ برگزاری 1396/12/09
تارگاه http://icns7.sharif.ir/
رایانامه .
تلفن .
نشانی تهران
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/12/7
تاریخ ارسال مقالات
1396/12/7
تاریخ برگزاری
1396/12/09