فهرست دوره های همایش
همايش ملی دريا، توسعه و منابع آب مناطق ساحلی خليج فارس و مكران
برگزارکننده جهاددانشگاهی واحد هرمزگان
تاریخ برگزاری 1396/12/09
تارگاه http://www.jdhor.cnf.ir/fa/
رایانامه .
تلفن .
نشانی هرمزگان
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/12/7
تاریخ ارسال مقالات
1396/12/7
تاریخ برگزاری
1396/12/09