فهرست دوره های همایش
همايش ملی هزاره باباطاهر
برگزارکننده دانشگاه بوعلی سينا همدان
تاریخ برگزاری 1396/12/09
تارگاه http://mafakher-hamedan.ir/Pages/Default.aspx
رایانامه .
تلفن .
نشانی همدان
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/12/7
تاریخ ارسال مقالات
1396/12/7
تاریخ برگزاری
1396/12/09