فهرست دوره های همایش
کنفرانس بين المللی زيست شناسی سامانه ای
برگزارکننده دانشگاه تربيت مدرس
تاریخ برگزاری 1396/12/08
تارگاه http://icsb2018.modares.ac.ir/
رایانامه .
تلفن .
نشانی تهران
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/12/6
تاریخ ارسال مقالات
1396/12/6
تاریخ برگزاری
1396/12/08