فهرست دوره های همایش
كنگره معماری و عمران شهری
برگزارکننده موسسه آموزش عالی غير انتفاعی- غير دولتی وحدت تربت جام
تاریخ برگزاری 1396/12/02
تارگاه http://ncace2018.vahdat.ac.ir/
رایانامه .
تلفن .
نشانی تربت جام
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/11/30
تاریخ ارسال مقالات
1396/11/30
تاریخ برگزاری
1396/12/02