فهرست دوره های همایش
كنفرانس بين المللی رويكردهای نوين در نگهداشت انرژی (ايتک)
برگزارکننده .
تاریخ برگزاری 1396/11/30
تارگاه http://www.etec.ir/fa/
رایانامه .
تلفن .
نشانی تهران
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/11/28
تاریخ ارسال مقالات
1396/11/28
تاریخ برگزاری
1396/11/30