فهرست دوره های همایش
كنگره فيزيولوژی و فارماكولوژی ايران
برگزارکننده دانشگاه علوم پزشكی زاهدان، انجمن فيزيولوژی و فارماكولوژی ايران
تاریخ برگزاری 1396/11/29
تارگاه http://cong23.phypha.ir/
رایانامه .
تلفن .
نشانی چابهار
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/11/27
تاریخ ارسال مقالات
1396/11/27
تاریخ برگزاری
1396/11/29