فهرست دوره های همایش
کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران،معماری،مدیریت شهری و محیط زیست
برگزارکننده موسسه آموزش عالی شهریار
تاریخ برگزاری 1396/10/16
تارگاه http://www.engineering2018.com/fa/
رایانامه info@engineering2018.com
تلفن ۰۹۱۹۵۴۸۹۹۸۷
نشانی آستارا- شهرک عباس آباد- موسسه آموزش عالی شهریار
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/10/5
تاریخ ارسال مقالات
1396/10/5
تاریخ برگزاری
1396/10/16