فهرست دوره های همایش
نخستین همایش بین المللی ایده های راهبردی در علوم مهندسی ایران
برگزارکننده موسسه تعاونی دانش بنیان کمرآوش
تاریخ برگزاری 1396/10/25
تارگاه http://ideaconf.ir/fa/
رایانامه
تلفن ۰۹۳۵۴۶۷۶۰۰۵- ۰۵۱۳۸۲۱۱۹۰۵
نشانی
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/10/15
تاریخ ارسال مقالات
1396/10/15
تاریخ برگزاری
1396/10/25