فهرست دوره های همایش
همایش ملی رویکردهای نوین آموزشی و پژوهشی در تعلیم و تربیت
برگزارکننده آموزش و پرورش ناحیه دو بندرعباس
تاریخ برگزاری 1396/10/28
تارگاه http://treconf.ir/
رایانامه INFO@TRECONF.IR
تلفن
نشانی بندرعباس- بلوار امام خمینی-روبروی سازمان انتقال خون-مدیریت آموزش و پرورش ناحیه دو بندرعباس
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/9/10
تاریخ ارسال مقالات
1396/9/10
تاریخ برگزاری
1396/10/28