فهرست دوره های همایش
چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
برگزارکننده موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی
تاریخ برگزاری 1396/11/07
تارگاه http://modiriatsakht.org/fa/
رایانامه info@ModiriatSakht.org
تلفن ۰۹۱۲۱۳۱۰۴۸۵
نشانی گرمسار، موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی گرمسار، دپارتمان مدیریت ساخت
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/10/10
تاریخ ارسال مقالات
1396/10/1
تاریخ برگزاری
1396/11/07