فهرست دوره های همایش
چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،کارآفرینی و توسعه اقتصادی
برگزارکننده موسسه آموزش عالی تاکستان
تاریخ برگزاری 1396/11/12
تارگاه http://confme.com/fa/
رایانامه info@confmce.com
تلفن ۰۲۸۳۵۲۲۸۹۴۱
نشانی
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/10/18
تاریخ ارسال مقالات
1396/10/18
تاریخ برگزاری
1396/11/12