فهرست دوره های همایش
چهارمین کنفرانس ملی مطالعات انگلیسی(آموزش و یادگیری، ادبیات و ترجمه)
برگزارکننده موسسه پژوهشگران اندیشمند
تاریخ برگزاری 1396/11/13
تارگاه http://eltl.ir/en/
رایانامه info@pahi.ir
تلفن ۹۱۶۵۰۸۸۷۷۲ - ۰۶۱۳۲۹۳۱۱۹۸
نشانی اهواز- مؤسسه پژوهشگران اندیشمند صندوق پستی: 4619-61335
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/8/9
تاریخ ارسال مقالات
1396/8/9
تاریخ برگزاری
1396/11/13