فهرست دوره های همایش
دومین کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری ادبیات، ترجمه و آموزش و یادگیری زبان ها
برگزارکننده موسسه پژوهشگران اندیشمند
تاریخ برگزاری 1396/11/13
تارگاه http://www.ltlt.ir/index.php/en/
رایانامه info@pahi.ir
تلفن ۰۶۱۳۲۹۳۱۱۹۸- ۰۹۱۶۵۰۸۸۷۷۲
نشانی اهواز- مؤسسه پژوهشگران اندیشمند صندوق پستی: 4619-61335
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/8/9
تاریخ ارسال مقالات
1396/8/9
تاریخ برگزاری
1396/11/13