فهرست دوره های همایش
هجدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هفتمین کنفرانس ملی آزمایشهای غیر مخرب
برگزارکننده انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب -دانشگاه اراک
تاریخ برگزاری 1396/11/18
تارگاه http://www.iwnt.com/18conf/index.html
رایانامه info@iwnt.com
تلفن ۰۳۱۳۲۲۳۱۷۴۴
نشانی ایران-اراک- خیابان شهید بهشتی -دانشگاه اراک
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/11/18
تاریخ ارسال مقالات
1396/11/18
تاریخ برگزاری
1396/11/18