فهرست دوره های همایش
هشتمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک
برگزارکننده انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران
تاریخ برگزاری 1396/11/18
تارگاه http://conf.isc.gov.ir/isiwe8
رایانامه isiwe_kerman@yahoo.com
تلفن ۰۳۴۳۱۳۲۲۵۷۷
نشانی کرمان، دانشگاه شهید باهنر، انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/10/30
تاریخ ارسال مقالات
1396/9/20
تاریخ برگزاری
1396/11/18