فهرست دوره های همایش
دومین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی معاصر ایران
برگزارکننده موسسه پژوهشی رهجویان پایا شهر اترک
تاریخ برگزاری 1397/02/29
تارگاه http://abuconf.ir/
رایانامه info@abuconf.ir
تلفن 09355366739
نشانی شیروان
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1397/2/27
تاریخ ارسال مقالات
1397/2/27
تاریخ برگزاری
1397/02/29