فهرست دوره های همایش
اولین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی
برگزارکننده جهاد دانشگاهی استان همدان
تاریخ برگزاری 1397/02/31
تارگاه http://www.adabiconf.ir/
رایانامه hamayesh.adabiconf@gmail.com
تلفن 09186023590
نشانی همدان
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1397/2/29
تاریخ ارسال مقالات
1397/2/29
تاریخ برگزاری
1397/02/31