فهرست دوره های همایش
اولین کنفرانس ملی بیوالکترومغناطیس: فرصتها و چالشها
برگزارکننده دانشگاه علوم پزشکی ارتش
تاریخ برگزاری 1396/11/25
تارگاه http://bioelectromagnetics.cnf.ir/fa/
رایانامه research.paramedical@gmail.com
تلفن ۰۲۱۴۳۸۲۲۴۴۹
نشانی تهران، خیابان فاطمی غربی، خیابان شهید اعتمادزاده، دانشگاه علوم پزشکی آجا، دانشکده پیراپزشکی، معاونت پژوهش
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/10/30
تاریخ ارسال مقالات
1396/9/30
تاریخ برگزاری
1396/11/25