فهرست دوره های همایش
مدیریت و علوم اسلامی(فردوسی)
برگزارکننده دانشگاه فردوسی
تاریخ برگزاری //
تارگاه misconf.ir
رایانامه info@misconf.ir
تلفن .
نشانی .
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
تاریخ ارسال مقالات
تاریخ برگزاری
//