فهرست دوره های همایش
نخستین همایش ملی مستندنگاری میراث طبیعی و فرهنگی
برگزارکننده دانشگاه شهید رجایی
تاریخ برگزاری 1396/12/17
تارگاه http://dnch.srttu.edu/fa/
رایانامه dnch@srttu.edu
تلفن ۰۲۱۲۲۹۷۰۰۱۱
نشانی تهران، لویزان، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، دانشکده مهندسی عمران -کدپستی: 1678815811 -صندوق پستی: 163-16785
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/11/30
تاریخ ارسال مقالات
1396/10/30
تاریخ برگزاری
1396/12/17