فهرست دوره های همایش
دومین کنفرانس ملی حقوق و علوم جزا
برگزارکننده دانشگاه آزاد اسلامی
تاریخ برگزاری 1396/11/13
تارگاه law.nhsc.ir
رایانامه info@law.nhsc.ir
تلفن 021-47623660
نشانی .
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/11/10
تاریخ ارسال مقالات
1396/11/10
تاریخ برگزاری
1396/11/13