فهرست دوره های همایش
اولین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت و حسابداری
برگزارکننده دانشگاه جامع علمی کاربردی
تاریخ برگزاری 1396/08/19
تارگاه http://conf.isc.gov.ir/FRMA96
رایانامه ma@i4c.ir
تلفن 021-666684185
نشانی سمنان
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/8/5
تاریخ ارسال مقالات
1396/08/12
تاریخ برگزاری
1396/08/19