فهرست دوره های همایش
اولین کنفرانس ملی کاربردسازی هوش تجاری (راهکارها و چالش ها)
برگزارکننده موسسه آموزش عالی ایوانکی
تاریخ برگزاری //
تارگاه http://biconf.ir/fa
رایانامه info@biconf.ir
تلفن 02188842090
نشانی تهران
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
تاریخ ارسال مقالات
تاریخ برگزاری
//