فهرست دوره های همایش
کنفرانس ملی رهیافت های نو در مهندسی برق و کامپیوتر
برگزارکننده موسسه آموزش عالي ميعاد
تاریخ برگزاری //
تارگاه http://ececonf.ir/fa/
رایانامه info@ececonf.ir
تلفن 09019689647
نشانی تهران
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
تاریخ ارسال مقالات
تاریخ برگزاری
//