فهرست دوره های همایش
چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم شیمی و زیست شناسی
برگزارکننده موسسه آموزش عالي مقدس اردبيلي
تاریخ برگزاری //
تارگاه http://www.chem-bio.ir/fa/
رایانامه info@chem-bio.ir
تلفن 02188063510
نشانی .
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
تاریخ ارسال مقالات
تاریخ برگزاری
//