رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری - شماره نهم