رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری - شماره نهم
بررسی تاثیر هوش تجاری بر چابکی سازمان در بیمارستان های مقصد گردشگری سلامت (مطالعه موردی شهر تهران)
نویسنده : افسون دلپسند، نادر محقق
صفحه : 12
کد مقاله : 4573-2588-2367
مدیریت تاثير اطلاعات در گزارشگری مالی شرکت ها
نویسنده : آذر خدابنده، فرزین رضایی
صفحه : 14
کد مقاله : 4573-2588-36060
بررسی تاثير بازاریابی داخلی بر رضایت مشتریان با در نظر گرفتن نقش ميانجی سازگاری هدف متقابل کارکنان (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه ای زنجان)
نویسنده : بهروز عباسی، داود قلویسی
صفحه : 20
کد مقاله : 4573-2588-79453
مولفه ها، عناصر و عوامل موفقیت مدیریت دانش در سازمان
نویسنده : حمیدرضا اشرفی
صفحه : 15
کد مقاله : 4573-2588-54166
بررسی تاثیر شایستگی مدیران بر عملکرد شرکت (مطالعه موردی مدیران بانک شهرستان اردبیل)
نویسنده : خدیجه محمدی بارزیلی، توحید صورآذر
صفحه : 13
کد مقاله : 4573-2588-98859
مبادلات بازرگانی در بازارچه های مرزی و نقش آن در توسعه شهری (مطالعه موردی بازارچه مرزی بيله سوار)
نویسنده : خدیجه محمدی بارزیلی، حسين پيشگر
صفحه : 12
کد مقاله : 4573-2588-62126
مسئولیت اجتماعی شرکتی و ریسک فساد: چشم انداز جهانی
نویسنده : دکتر عزیز گرد، علی اصغر صالحی، مجید جعفری
صفحه : 35
کد مقاله : 4573-2588-43816
بررسی تأثير بازاریابی سبز و ابعاد آن بر رفتار مصرف کننده در فروشگاه های پوشاک هپی لند شهر اردبيل
نویسنده : رقيه افشاری، سميه صائب نيا، مجيد ميرزامحمدی
صفحه : 10
کد مقاله : 4573-2588-75224
بررسی رابطه بازارگرایی با کیفیت مواجهه خدمت در صدا و سیمای مرکز اردبیل
نویسنده : سمیه صائب نیا، زهرا پناهی
صفحه : 14
کد مقاله : 4573-2588-2660
بررسی تاثير جذابيت کارفرما و ابعاد آن بر قصد استخدام کارکنان در شرکت هاي کوچک و متوسط استان اردبيل
نویسنده : سميه صائب نيا، مریم غفاری ارسون، اکبر جاویدی
صفحه : 12
کد مقاله : 4573-2588-95871
ارایه الگوی رتبه بندی شده عوامل موثر در انتخاب پرتفوی بهينه توسط سرمایه گذاران با تکنيک های تلفيقی MCDM فازی
نویسنده : سيدحسن شمس لاهرودی، حسن احمدی، مهرناز فکروند ليل آبادی
صفحه : 14
کد مقاله : 4573-2588-76516
بررسی شيوه های معنا بخشی در حسابداری مالی
نویسنده : عزیز گرد، علی اصغر صالحی، آزاده نقيب
صفحه : 16
کد مقاله : 4573-2588-81070
بررسی رابطه بین هویت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان پست بانک ایران
نویسنده : علی مهدوی نژاد
صفحه : 18
کد مقاله : 4573-2588-83001
رابطه بین مدیریت دارایی ها و بدهی ها با عملکرد مالی و کیفیت گزارشگری مالی در بانک ها
نویسنده : فرزین رضایی، امید مهری نمک آورانی
صفحه : 16
کد مقاله : 4573-2588-72093
ارزیابی ارتباط عملکرد اجتماعی، عملکرد غیر مالی و زیست محیطی شرکت های شهرک صنعتی ایلام
نویسنده : محسن نعمتی، صید مهدی ویسه، علی یاسینی
صفحه : 16
کد مقاله : 4573-2588-78865
تأثير زیرساخت های راه آهن بر صنعت گردشگری در دو گروه از کشورهای عضو OECD و کشورهای منطقه منا
نویسنده : نسرین عمرانی، رباب نقی زاده، الهام شهرزاد آذر
صفحه : 12
کد مقاله : 4573-2588-96365