رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری - شماره نهم
بررسی و طبقه بندی تبلیغات از نگاه رویکرد پست مدرنیسم
نویسنده : اکبر سپهوند
صفحه : 12
کد مقاله : 4573-2588-69255
بررسی عوامل تاثير گذار بر حضور تماشاگران فوتبال شهر رشت در ورزشگاه ها
نویسنده : جليل پورزرنگار
صفحه : 6
کد مقاله : 4573-2588-64353
بررسی و تطبیق مدل بهبود کیفیت جامع با مدل نگهداری و تعمیرات فراگیر
نویسنده : حسن عرب عامری، محمود صارمی
صفحه : 11
کد مقاله : 4573-2588-3564
رابطه ی بين مهارت های ارتباطی مدیران و ميزان فروش آن ها از دیدگاه مدیران و کارکنان شرکت های تجاری شهر اردبيل
نویسنده : خدیجه محمدی بارزیلی، حسين پيشگر
صفحه : 14
کد مقاله : 4573-2588-38927
ارزیابی تاثیرات تبلیغات بر توسعه گردشگری (مطالعه موردی شهر سرعین)
نویسنده : خدیجه محمدی بارزیلی، حسین پیشگر
صفحه : 11
کد مقاله : 4573-2588-13875
بررسی رابطه عملکرد مالی و ارزش شرکت در بين شرکت های معدنی استان زنجان (پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
نویسنده : رضا پيرایش، مسعود محمدپور زنجانی
صفحه : 14
کد مقاله : 4573-2588-30133
بررسی تأثير کيفيت حاکميت شرکتی بر رابطه بين سطح هزینه بدهی و مازاد بازده در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نویسنده : رضيه علی خانی، ميثم نورایی
صفحه : 7
کد مقاله : 4573-2588-74223
بررسی تاثير نيروهای صنعت و جهت گيری بازار بر عملکرد بانک ملت شهر اردبيل
نویسنده : سميه صائب نيا، بهاره شهامتی نيری، رقيه محمدی
صفحه : 10
کد مقاله : 4573-2588-72297
بررسی رابطه رهبری تحول گرا و فرآیند توسعه محصول جدید با توجه به نقش ميانجی یادگيری سازمانی و فرهنگ نوآوری
نویسنده : سيد سعيد حسينی، ابراهيم عليزاده جورکویه
صفحه : 14
کد مقاله : 4573-2588-47237
شناسایی عوامل موثر در تبلیغات نامحسوس بر راهبردهای توسعه خدمات غذایی
نویسنده : سیدحسن شمس لاهرودی، معصومه کاملی نژاد
صفحه : 13
کد مقاله : 4573-2588-8830
دارایی های نامشهود در ترازنامه و هزینه های حسابرسی
نویسنده : عزيز گرد، علی اصغر صالحی، مهدی محمدی
صفحه : 13
کد مقاله : 4573-2588-60876
نقش عوامل اجتماعی و فرهنگی بر سرمایه اجتماعی در بين زنان شهرستان گرمی
نویسنده : فاطمه مقرب، سميه صائب نيا
صفحه : 10
کد مقاله : 4573-2588-6808
بررسی رابطه ی روابط اجتماعی و مشارکت در مدرسه بر موفقیت تحصیلی نوجوانان متخلف
نویسنده : فرزانه واصفیان، حبیب الله میرشکار
صفحه : 18
کد مقاله : 4573-2588-6439
بررسی تأثير سبک رهبری و یادگيری سازمانی بر رقابت پذیری با ميانجی گری های نوآوری کارکنان و فرایند نوآوری در بين کارکنان مخابرات منطقه یزد
نویسنده : محسن فلاح رحمت آبادی، شهناز نایب زاده، ابوالفضل داودی رکن آبادی
صفحه : 16
کد مقاله : 4573-2588-11717
بررسی رابطه فناوری اطلاعات و ارتباطات با کار آفرینی بين مدیران دبيرستانهای شهرستان کرمان
نویسنده : مهدیه ابراهيمی، حمداله منظری توکلی
صفحه : 16
کد مقاله : 4573-2588-85008