رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری - شماره نهم
Investigating the relationship between Gardner Multiple Intelligences and Speech-Aural Skills in DBA Students of Golestan Universities
نویسنده : Shir Mohammad Mosadegh
صفحه : 9
کد مقاله : 4573-2588-2680
مرور تطبیقی نظریه های توسعه سیاسی
نویسنده : اکبر اعتباریان خوراسگانی، فرید قلی پور مقدم
صفحه : 14
کد مقاله : 4573-2588-83464
تأثیر مهارت های مدیران مدارس ابتدایی بر کیفیت عملکردی
نویسنده : پرستو منتی، فاطمه صفری، سکینه رحیمی، فائزه منصوری
صفحه : 9
کد مقاله : 4573-2588-30137
نقش فناوری اطلاعات در توسعه کارآفرینی شرکت های کوچک و متوسط
نویسنده : دکتر پرويز سعيدی، سارا باقری
صفحه : 7
کد مقاله : 4573-2588-77904
بررسی تاثیر افشاء سود جامع بر مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نویسنده : رضیه علی خانی، رحمت مشغولی چافی، محمدجعفر اسلامی ذرعی
صفحه : 12
کد مقاله : 4573-2588-68343
تغییرات سازمانی
نویسنده : سید صادق حجتی
صفحه : 5
کد مقاله : 4573-2588-3715
بررسی تاثیر کایزن در ارتقای بهره وری شرکت های صنعتی
نویسنده : سیدمحمد موسوی، سید محمود شبگو منصف
صفحه : 5
کد مقاله : 4573-2588-32211
تناسب اولویت های رقابتی خاص در استراتژی عملیات و نوآوری محصول
نویسنده : شیما برادران قناد، حسن دهقان دهنوی
صفحه : 17
کد مقاله : 4573-2588-25352
انطباق مالیات دفتری و مدیریت درآمد در پاسخ به کاهش نرخ مالیات
نویسنده : عزیز گرد، مهدی قاسمی
صفحه : 8
کد مقاله : 4573-2588-21100
بررسی عوامل مؤثر بر رفتار خرید اینترنتی مشتریان با استفاده نظریه رفتار برنامه ریزی شده
نویسنده : علی علیزاده زوارم، محمدرضا رجب زاده
صفحه : 20
کد مقاله : 4573-2588-39435
بررسی ميزان تعهد سازمانی و ارتباط آن با متغيرهای سن و جنس در دانشگاه پيام نور کاشان
نویسنده : منیره کتابچی
صفحه : 7
کد مقاله : 4573-2588-38784
شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر اجرای خط مشی های مالیاتی در ایران
نویسنده : مهران محمدی آزاد
صفحه : 13
کد مقاله : 4573-2588-13885
کاربرد منطق فازی در بررسی تاثیر عوامل بیرونی و درونی بر خرید ناگهانی
نویسنده : دکتر نادر حساسی، سامان سامنی، مینا توتونچی
صفحه : 13
کد مقاله : 4573-2588-81471