رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری - شماره نهم
بررسی ارتباط بین اهرم مالی و اندازه بازار با بازدهی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نویسنده : امامعلی ساعتی قره موسی، حامد شاکریان، محمد میرمحمدی صدرآبادی
صفحه : 15
کد مقاله : 4573-2588-89259
تاثیر قابلیت مدیریت دانش بر خلاقیت سازمان ها
نویسنده : آتنا فیض
صفحه : 9
کد مقاله : 4573-2588-47774
بررسی توانمندی های مورد نیاز مدیران مدارس شهر ایلام
نویسنده : پرستو منتی، سکینه رحیمی، فائزه منصوری، فاطمه صفری
صفحه : 10
کد مقاله : 4573-2588-17761
چگونه یک سخنرانی خوب ارائه دهیم
نویسنده : دکتر غلامرضا رحیمی، قربانعلی ایمان پور
صفحه : 12
کد مقاله : 4573-2588-88400
بررسی تأثیر ریسک تمرکز مشتری بر هزینه سرمایه صاحبان سهام شرکت ها
نویسنده : دکتر کریم نعمتی، دکتر علی امیری، مهرنوش کوه کن
صفحه : 13
کد مقاله : 4573-2588-95886
بررسی الگوی بهینه دستیابی به مزیت رقابتی در صادرات (بررسی رقابت پذیری و قیمت نسبی بر میزان عرضه صادرات پسته)
نویسنده : سامان اطهری
صفحه : 15
کد مقاله : 4573-2588-53427
آسیب شناسی چالش های تامین مالی اسلامی با تاکید بر اوراق صکوک
نویسنده : سید جواد عمادی، زینب خمیس آبادی
صفحه : 18
کد مقاله : 4573-2588-9643
ارزیابی مدلی یکپارچه از عوامل اثرگذار بر نگرش مصرف کنندگان نسبت به خرید آنلاین
نویسنده : محمد رضا تقی زاده جورشری، مارال شادپور، اسماء نوروزی ناو
صفحه : 13
کد مقاله : 4573-2588-58365
روش شناسی کاربرد منطق فازی در بررسی رابطة بین هوش عاطفی با سبک رهبری استراتژیک مدیران
نویسنده : دکتر نادر حساسی، سامان سامنی
صفحه : 11
کد مقاله : 4573-2588-39682