فهرست دوره های همایش
گنفرانس ملی مدیریت و مهندسی صنایع - دوره اول
اراده یک مدل ریاضی نوین برای طراحی چیدمان چند طبقه در سیستم تولید سلولی پویا
نویسنده : مهسا قره حسن لو،بهزاد کریمی،سهیل مشتاق زاده،مسیح میری ها
صفحه : 37
کد مقاله : conf0019128-21941
ارائه یک سیستم غربالگری جهت ارزیابی کارایی در سیستم بانک داری بارویکرد فازی
نویسنده : مهروز صمصام فر،حمیدرضا جعفری
صفحه : 21
کد مقاله : conf0019128-25203
بررسی تاثیر عوامل انگیزشی بر بهبود بازدهی در پتروشیمی صدف
نویسنده : مرتضی احمد زاده ،مهناز زارعی
صفحه : 5
کد مقاله : conf0019128-85378
بررسی تاثیر عوامل انگیزشی بر بهره وری نیروی کار در پتروشیمی صدف
نویسنده : مرتضی احمد زاده ،مهناز زارعی
صفحه : 7
کد مقاله : conf0019128-11922
بررسی تاثیر عوامل انگیزشی بر هزینه تعمیر در پتروشیمی صدف
نویسنده : مریم احمدزاده،مهناز زارعی
صفحه : 6
کد مقاله : conf0019128-76450
بررسی تاثیر عوامل انگیزشی بر هزینه نگهداری در پتروشیمی صدف
نویسنده : مرتضی احمد زاده،مهناز زارعی
صفحه : 9
کد مقاله : conf0019128-46627
بررسی رابطه بین قرارداد روانشناختی با میزان توانمند سازی روانشناختی
نویسنده : مینا ازمیری،لیلا نوری،علی محمد صلاحی
صفحه : 13
کد مقاله : conf0019128-16803
بررسی روش ها و مقررات مربوط به صنعت اوراق کشتی در جهان و ارزیابی این صنعت در ایران
نویسنده : محسن خسروی بابادی،احسان طبسی
صفحه : 14
کد مقاله : conf0019128-33346
بررسی کارایی متقاطع براساس واحد های ایده آل و آنتی ایده آل
نویسنده : افروز رحماندوست،سید اسماعیل نجفی
صفحه : 10
کد مقاله : conf0019128-44384
بهینه سازی طراحی شبکه های بیسیم با ترکیب مدل های پوششی و اختصاص فرکانس
نویسنده : شهاب سپهری مقدم،مریم نوری آسیا بر
صفحه : 12
کد مقاله : conf0019128-14561
شناسایی و رتبه بندی علل تاخیر عملیات تخلیه کالا در پایانه های مرزی
نویسنده : پرهام عظیمی،مرتضی کریمی
صفحه : 15
کد مقاله : conf0019128-23676
عارضه یابی کلان فرآیند های شرکت های صنعتی
نویسنده : فاطمه طرفی،کیا پارسا
صفحه : 11
کد مقاله : conf0019128-10395