فهرست دوره های همایش
هشتمین کنفرانس ملی علوم اجتماعی و روانشناسی ایران - تیر 1401
پیش بینی کیفیت زندگی بر اساس آستانه تحمل و سرسختی روانشناختی در نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست تحت نظارت بهزیستی در استان مازندران
نویسنده : وحید رنجبر حمزه کلایی ، عباس نسیمی
صفحه : 13
کد مقاله : -48349
مقایسه کیفیت زندگی ، بهزیستی اجتماعی و خودشفقت ورزی مبتلایان به سلیاک و افراد سالم
نویسنده : ساغرناصریان، زهرا خوشنویسان
صفحه : 18
کد مقاله : -29365
بررسی تأثیر فضای مجازی بر روابط خانوادگی (مطالعه موردی: دانش‌آموزان پسر پایه نهم مدارس متوسطه اول شهر گتوند)
نویسنده : مهدی عامری ، شهریار میرزازاده مجتبی نادری
صفحه : 16
کد مقاله : -4103
بررسی تاثیر مواد مخدر در جوانان
نویسنده : سیده فاطمه فرد مصطفوی
صفحه : 7
کد مقاله : -80091
علل و تاثیرات جایگزینی حیوانات خانگی به جای فرزند پروری
نویسنده : سیده فاطمه فردمصطفوی
صفحه : 6
کد مقاله : -57271
ارائه راه حل هاي مؤثر مسئله با توجه به خصوصيت جامعه هدف و ويژگي هاي اعضاي آن
نویسنده : مسعود توکل دواني
صفحه : 12
کد مقاله : -69922
رابطه معنويت و خوش بيني
نویسنده : مسعود توکل دواني
صفحه : 13
کد مقاله : -41334
تأثير همه گيري ويروس کرونا بر سبک زندگي خانواده و روابط زناشويي
نویسنده : عباس بني طي ، مسعود توکل دواني
صفحه : 6
کد مقاله : -97358
بررسی عوامل مرتبط به ویروس کرونا و میزان افسردگی و استرس فکری دربین پرستاران و پزشکان بیمارستان های شهر کرمان
نویسنده : فائزه عوض علیزاده ، علیرضا منظری توکلی
صفحه : 10
کد مقاله : -46776
بررسی مبانی نظری اهداف آموزشی
نویسنده : علی پورخزایی، سجاد بازوند
صفحه : 11
کد مقاله : -77607
مقایسه میزان انعطاف پذیری شناختی بین افراد هنرمند و غیرهنرمند
نویسنده : مریم کرکوندی طالخونچه، اعظم داوودی
صفحه : 7
کد مقاله : -91712
مقایسه میزان سخت رویی بین افراد هنرمند وغیرهنرمند
نویسنده : مریم کرکوندی طالخونچه، اعظم داوودی
صفحه : 7
کد مقاله : -82545
تحلیل وضعیت سلامت روان زنان شاغل در صنعت نفت و راهکارهای پیشنهادی جهت ارتقا
نویسنده : سحر صلاحی ، هادی کشمیری ، فخرالسادات طباطبایی
صفحه : 17
کد مقاله : -86567
رابطه نگرانی درباره تصویر بدن و کمال گرایی با خود شفقت ورزی
نویسنده : مهلا خسروپور ، زهرا خوشنویسان
صفحه : 13
کد مقاله : -77981
بررسی جامعه شناختی جامعه پذیری جنسیتی ورفتاردردوراهی اجتماعی دانشجویان پیام نورسبزوار
نویسنده : دکتر مهدی عامری ، رضاامانی
صفحه : 12
کد مقاله : -89203
بررسی عوامل موثر بر خشونت علیه زنان در خانواده (همسرآزاری)
نویسنده : دکتر مهدی عامری ، حمیده اسماعیلی فرخ
صفحه : 8
کد مقاله : -20729