فهرست دوره های همایش
هفتمین همایش ملی مهندسی معدن و علوم زمین - تیر 1401
بررسی توالی پاراژنتیکی نهشته های کرتاسه بالایی از طریق فرآیندهای دیاژنزی در حوضه البرز شرقی، برش تویه دروار، دامغان
نویسنده : میثم پریمی، امین نوید طلب، مهران آرین، رضا اهری پور
صفحه : 10
کد مقاله : -26704
مروری کوتاه بر شبیه سازی رویداد گسسته عملیات کامیون-شاول در معادن روباز
نویسنده : سمیه خواجوند، مجتبی رضاخواه، مسعود منجزی، فابیان الهاندرو مانریکز لئون
صفحه : 7
کد مقاله : -8135
مقایسه شبکه اندازه گیری گرانی در منطقه اسفراین با شبکه حاصل از آنالیزفرکتال
نویسنده : علیرضا محسنلو، اصغر تیموریان، محمد معانی جو
صفحه : 13
کد مقاله : -91475
مدل‌سازی ژئومغناطیسی زون‌های محتمل کانه‌ زایی آهن، مطالعه موردی در استان اردبیل
نویسنده : میثم عابدی
صفحه : 15
کد مقاله : -94089
مدل‌سازی ژئوالکتریکی لایه‌های محتمل رخداد سنگ مرمریت در فسا
نویسنده : میثم عابدی
صفحه : 11
کد مقاله : -12517
تفسیر و مدل‌سازی داده مغناطیسی نهشته آهن ابراهیم‌آباد کردستان
نویسنده : میثم عابدی
صفحه : 9
کد مقاله : -72058
مطالعه کانی‌شناسی و دما-فشارسنجی سنگ‌های آتش‌فشانی منطقه تک تلار
نویسنده : آوا نادری، علی کنعانیان، عبدالرحمان رجبی، فرهاد زال
صفحه : 8
کد مقاله : -88115