فهرست دوره های همایش
پنجمین همایش ملی پژوهش در شیمی و مهندسی شیمی ایران - تیر 1401
سنتز و شناسایی کمپلکس خوشه ای [Et4N][WO2S2Cu (C3H6N2S) با لیگاند هتروسیکل ایمیدازولین-2- تیون(Imt)
نویسنده : رضا هیودی
صفحه : 7
کد مقاله : -79800
سنتز نانوذرات هسته-پوسته Fe3O4@SiO2-rGO: به منظور انجام فعالیت‌های کاتالیستی
نویسنده : فاطمه شیخ علیا لواسانی ، حسن کبیری فرد ، مجید منجمی ، زهرا خلج
صفحه : 7
کد مقاله : -82749
محاسبه چگالی و پارامتر انحلال پذیری پلی اتیلن با کمک میدان نیروی COMPASS
نویسنده : بردیا ایراجیان ، امیرحسین ابوالحسنی طرقی
صفحه : 5
کد مقاله : -28092
شبیه سازی و بهینه سازی سیستم نمک زدایی جذب
نویسنده : مریم فرزانه ، جمشید خورشیدی ، عباس حریفی
صفحه : 14
کد مقاله : -59669
پیش‌بینی فعالیت و سمیت بیولوژیکی ترکیبات مزو-تتراپیرازولیل پورفیرین
نویسنده : فاطمه فهمیده پل‌بندی ، علیرضا اکبرزاده
صفحه : 5
کد مقاله : -50895
مدلسازی QSAR ترکیبات مزو-تتراپیرازولیل پورفیرین جهت پیش بینی فعالیت ضد سرطانی آن‌ها در رده‌ی سلولی WI-3
نویسنده : فاطمه فهمیده پل‌بندی ، علیرضا اکبرزاده
صفحه : 5
کد مقاله : -79207
تهیه نانو ذرات Cr2O3 در اتمسفر . N2 مطالعه حرارت سنجی با استفاده از روشهای TGA و DSC
نویسنده : سید علی اکبر سجادی، علیرضا نظری علوی، محمد میرزایی
صفحه : 7
کد مقاله : -72670
تهیه و بررسی زئولیت NaY اصلاح شده به عنوان یک کاتالیزور موثر در اکسیداسیون سولفیدها به سولفوکسیدها
نویسنده : روح الله حاجی عرب، زهرا صادقی
صفحه : 5
کد مقاله : -16250
بررسی جذب تیوفن و بنزوتیوفن روی زئولیت‌ Y اصلاح نشده و اصلاح شده توسط نانوذرات منگنز در محیط آلی
نویسنده : زهرا صادقی ، روح الله حاجی عرب
صفحه : 6
کد مقاله : -41216
مدلسازی مولکولی تعدادی از کمپلکس های بازشیف با استفاده از روش QSAR
نویسنده : پردیس روزبهانی .مهدی صالحی .علیرضا اکبرزاده
صفحه : 10
کد مقاله : -87797
ساختار شیمیایی و خواص عملکردی پروتئین های تخم مرغ
نویسنده : بهینا خزانی
صفحه : 13
کد مقاله : -3461
بررسی سینتیک رهایش داروی دوکسوروبیسین از کیتوزان درحضور نمک سدیم هیدروکسید
نویسنده : فاطمه جهانگیری حیدری، محمدتقی تقی زاده
صفحه : 10
کد مقاله : -74893
بهبود گرفتگی غشای اولترافیلتراسیون برای فرایند تغلیظ شیر با استفاده از سنتز نانوذرات Uio-66-NH2
نویسنده : مهدی‌ترخانی
صفحه : 9
کد مقاله : -29402
بهبود گرفتگی غشای اولترافیلتراسیون برای فرایند تغلیظ شیر با استفاده از سنتز نانوذرات Uio-66-NH2
نویسنده : مهدی‌ترخانی
صفحه : 9
کد مقاله : -12726
بهبود غشای پلی‌سولفون الیاف توخالی با استفاده از نانوذرات MIL-125-NH2 برای کاربرد همودیالیز کلیه
نویسنده : مهدی ترخانی
صفحه : 10
کد مقاله : -26983
مروری بر تحقیقات انجام شده در حیطه تاثیر آلودگی نفت خام بر خاک رس
نویسنده : مه سیما بیتاژیان
صفحه : 12
کد مقاله : -75823
بررسی تاثیر دوپ کردن کربن و پلاتین به تیتانیم دی اکسید بر فعالیت فتوکاتالیستی
نویسنده : عبدالله استوار
صفحه : 12
کد مقاله : -56538