فهرست دوره های همایش
چهارمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست - دوره اول
بررسی تأثیر جهت های کاشت (شمال جنوب، شرق غرب) بر ویژگی های فیزیولوژیکی آفتابگردان (Helianthus annus L) در کشت مخلوط با لوبیای محلی (Phaseolus vulgaris L)
نویسنده : الهام وزیری، مهدی دهمرده، عیسی خمری
صفحه : 8
کد مقاله : 6206-61079
تأثیر وجین علفهای هرز، کودهای شیمیایی، آلی و تلفیق آنها بر عملکرد و عناصرغذایی علوفه ذرت سینگل کراس 704
نویسنده : بهاره میر، احمد قنبری، علیرضا سیروس مهر
صفحه : 7
کد مقاله : 6206-99942
تأثیر کاربرد کودهای گوگرد و روی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت تحت تنش خشکی
نویسنده : حامد علیزاده بمی، محمد رضا یاورزاده
صفحه : 13
کد مقاله : 6206-13395
تاثیر نانو کلات فسفر و کود زیستی فسفاته بر روی عملکرد و اجزای عملکرد گیاه گلرنگ رقم بومی اصفهان در شهرستان بم
نویسنده : حمیدرضا معقول، محمد علی باقری پور
صفحه : 16
کد مقاله : 6206-40335
اثر کود بیولوژیک نیتروکسین و سطوح کود دامی برعملکردو اجزای عملکرد گیاه گوجه فرنگی
نویسنده : رفعت عباس زاده جرجندی، محمد علی باقری پور
صفحه : 16
کد مقاله : 6206-86463
بررسی اثرکودهای فسفره بر ویژگیهای زراعی و عملکرد دانه سیاهدانه تحت تنش خشکی
نویسنده : رقیه بام شاد، محمود رمرودی، محمد رضا اصغری پور
صفحه : 7
کد مقاله : 6206-30855
تاثیر کودهای فسفره زیستی و شیمیایی و تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه سیاه دانه
نویسنده : رقیه بام شاد، محمود رمرودی، محمد رضا اصغری پور
صفحه : 8
کد مقاله : 6206-92307
گیاه پالائی و نقش آن در تصفیه هوا
نویسنده : زهرا کاشف نیا، فائزه فاضلی
صفحه : 9
کد مقاله : 6206-28494
بررسی اهمیت توسعه پایدار کشاورزی و نقش آمایش سرزمین در راستای نیل به آن
نویسنده : شهرزاد فریادی، اسماعیل صالحی، زینب شهاوندی
صفحه : 6
کد مقاله : 6206-81905
بررسی اثر خاک مصرف اسید هیومیک و اسید فولویک بر عملکرد و اجزاء عملکرد عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه ذرت (Zea mays L.)
نویسنده : سروش لطف الهی، بهزاد ثانی، فائزه رجب زاده
صفحه : 10
کد مقاله : 6206-50083
مقایسه خصوصیات بافت و رطوبت خاک مناطق تثبت شده لغزشی توسط توسکای طبیعی و دست کاشت
نویسنده : آمنه چکی زاده، سید عطا اله حسینی، احسان عبدی، قوام الدین زاهدی
صفحه : 6
کد مقاله : 6206-65191
تراکم توسکا ییلاقی حاشیه جاده با در نظر گرفتن عوامل فیزیوگرافی (مطالعه موردی دارابکلا-مازندران)
نویسنده : سید عطا اله حسینی، مریم سلیمی، حمید جلیلوند، سید محمد حجتی
صفحه : 6
کد مقاله : 6206-63417
بررسی مقدار کلروفیل و کاروتنوئیدها در ارقام انتخابی بادام ()Prunus dulcis Mill) بر روی پایههای مختلف تحت تنش خشکی
نویسنده : عبدالباسط رنجبر، علی ایمانی، سعید پیری پیرایواتلو، وحید عبدوسی
صفحه : 10
کد مقاله : 6206-41633
اثرات دور آبیاری بر پایداری غشاء سلولی در ارقام انتخابی بادام پیوند شده بر روی پایه های مختلف
نویسنده : عبدالباسط رنجبر، علی ایمانی، سعید پیری پیرایواتلو، وحید عبدوسی
صفحه : 6
کد مقاله : 6206-88323
افزایش تولید گندم وغنی سازی آن از طریق مصرف بور، روی و ورمی کمپوست در منطقه بم
نویسنده : علیرضا جزینی زاده، محمد رضا یاورزاده
صفحه : 16
کد مقاله : 6206-32348
تاثیر سطوح مختلف کود پتاسیم تحت تنش خشکی بر تعداد ساقه اصلی، قطر ساقه، قطر طبق و عملکرد گل در بوته گیاه دارویی بابونه
نویسنده : فاطمه جهانبانی، محمود رمرودی، محمد گلوی
صفحه : 10
کد مقاله : 6206-91341
بررسی واکنش ارقام مختلف چغندرقند (Beta vulgaris L) به میزان نیتروژن با استفاده ازسیستم آبیاري تیپ
نویسنده : مجید محرم زاده، داریوش طالقانی، مهدي صادقی شعاع
صفحه : 11
کد مقاله : 6206-15039
ارزيابي ارقام مختلف چغندرقند جهت کشت پايیزه در منطقه مغان
نویسنده : مجید محرم زاده، داريوش طالقاني، مهدی صادقي شعاع
صفحه : 15
کد مقاله : 6206-97000
تأثیر کود زیستی نانوبیومیک بر رنگیزههای فتوسنتزی و ارتفاع بوته در کشت مخلوط چای ترش با لوبیا چشم بلبلی
نویسنده : محبوبه سارانی، احمد قنبری، علیرضا سیروس مهر
صفحه : 10
کد مقاله : 6206-98673
تأثیر کود زیستی نانوبیومیک بر خصوصیات کمی چای ترش در کشت مخلوط با لوبیا چشم بلبلی
نویسنده : محبوبه سارانی، احمد قنبری، علیرضا سیروس مهر
صفحه : 11
کد مقاله : 6206-54365
ارزیابی رشته های عضلات Triceps و Biceps در رت و خرگوش با توجه به عملکرد آنها
نویسنده : علی همایونی، زینب بهنام، مازیار خلیل زاده، محمدناصر ناظم
صفحه : 8
کد مقاله : 6206-98816
مروری بر دو مدل استخوان سازی ایستا و پویا در مراکز استخوان سازی
نویسنده : زینب بهنام، علی همایونی، مازیار خلیل زاده، محمدناصر ناظم
صفحه : 4
کد مقاله : 6206-50840
توسعه گردشگری در نواحی روستایی راهکاری برای رسیدن به توسعه پایدار
نویسنده : مصطفی مرادی، زهرا شکیبایی فرد، سمیه کردعلی وند
صفحه : 9
کد مقاله : 6206-66725
تأثیر کودهای فسفره شیمیایی و زیستی و تنش خشکی بر میزان پرولین، کربوهیدرات و جذب برخی عناصر غذایی در گیاه دارویی بابونه
نویسنده : معصومه خاتمی، محمود رمرودی، محمد گلوی
صفحه : 8
کد مقاله : 6206-87425
بررسي اثر تنش قطع آبياري و محلول پاشي با اسيد هيوميك وعصاره جلبك بر رشد و عملکرد گياه ذرت در منطقه بم
نویسنده : معصومه عامري، رزا عرب، محمدرضا یاورزاده
صفحه : 17
کد مقاله : 6206-99695
برآورد تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از الگوریتم سبال با استفاده از تصاویر لندست در دشت شهرستان داورزن
نویسنده : وحید داورزنی، مهدی وفاخواه، حمیدرضا مرادی
صفحه : 7
کد مقاله : 6206-6503
بررسی اثر استفاده از روغن های ضروری گیاه ارگانو به عنوان جایگزین ضد کوکسیدیوزهای شیمیایی در جوجه های گوشتی
نویسنده : وهاب ایزدی
صفحه : 6
کد مقاله : 6206-28672