فهرست دوره های همایش
نخستین جشنواره تالیفات علمی برتر علوم انسانی اسلامی علامه جعفری - دوره اول